Search form

Mateo 9:12

12Ay nagìna ne Jesus tun, ay tútu aggína ya summungbát ta nán na, “Akkan ittu daya magkuna nga nabílag da daya makasápul kiya duktor, nu di daya makammu wa magtakit da,” nán na.