Search form

Mateo 9:15

15Ay nán ne Jesus kaggída, “Magngílin mangán kadi daya sangaíli kiya aggaattawán nu kabul-bulun da ya mangatáwa? Ngamay umbet ya algaw wa ummawan kaggída ya mangatáwa, ay ittu yanin ya agngílin da nga mangán,” nán na.