Search form

Mateo 9:17

17Ay áwan pe ya mangippáy ka apammási ya bási kiya nausár rin na lálat ta aggippayán ka bási, ay se na nga laptan. Ata nu pakunán na, ay mabtà ya aggippayán ka bási. Ay madadál tu aggippayán ay madadál pe tu bási. Masápul la ya bar-baru wa lálat ta aggippayán ka bási ya kippayán naya apammási kampela ngin nin ta senu napiya ya kàwaán da,” nán ne Jesus.