Search form

Mateo 9:27

Tu nammakasingan ne Jesus kadatu duwa nga kúláp

27Ay kane din na magtálaw we Jesus kitúni nga íli, ay uwad duwa nga lalláki nga kúláp pa umun-unud kaggína. Ay nán da nga nekar-karraw, “Gaka natu David, kalakkán nakami agpà!” nán da.