Search form

Mateo 9:28

28Ay kane linumnà kitu balay, ay dinatang datu duwa nga kúláp. Ay tútu nán ne Jesus kaggída, “Mangurug kayu nga màwà dayán?” nán na. Ay “Ò, Apu,” nán da nga nesungbát.