Search form

Mateo 9:29

29Ay díkod, tútu inimmán na datu mata da se na nán, “Ay màwa ngin kadakayu ya piyán nu gapu ki angngurug nu,” nán na.