Search form

Mateo 9:33

33Ay kane pataláwan ne Jesus tu áran kitu tolay, ay nakapagúni yin. Ay díkod nasdaáwan datu adu wa tolay. Ay nán da, “Awan tada pikam ma nasingan na ummán kídi ya mà-màwa kanedi Israel!” nán da.