Search form

Mateo 9:36

36Ay kane masingan na datu adu wa tolay kitu nagdàdàdà na, ay nakalakkán kaggída, áta mapà-paultu da se kù-kùlelà da. Ay ummán da ka karneru wa áwan na magtar-tarakan.