Search form

Mateo 9:5

5Mabalin na nán nu wa nalapat tala nga kagiyan kiya tolay ya, ‘Napakawan ka ngin kadaya bas-básul mu,’ ta akkan masápul ya pakasinnán, may iya, ‘Bumángun ka, ay se ka la manalen!’