Search form

ಲೂಕನು 4:4

4ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್

© 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

More Info | Version Index