Search form

Yai 3

Rubanga Olwongo Musa

1Ceng moro acel Musa oudo tie kwano romini kede diegi ka ore Yesero, ngasaseredoti me Midian; en eko tero gi engolo kede gi wi tim paka tuno Koreb, en moru ka Rubanga. 2- Malaika ka Rwot oko neeno ne ki kuno i cal me mac aliel i abum; en eko ngino di eko neno di abum birano do likame edopokin.3Musa oko yamo i cunye kene be, “Ber ango amito nyiko kuno anen gi me aura noni, gi komio abum tie birano do di likame edopokin.”

4Kakame Rwot oneno kede be Musa onyiko pi neno gikame tie timere, Rwot oko lwonge i abum be, “Musa, Musa!”

En eko gamo be, “Ango ine.”

5Rubanga oko waco ne be, “Kur inok kan! Gonyi amuka ki tieni, pien kakame itie cungo iye obedo lobo kacil. 6Ango en Rubanga ka papa ni, Rubanga ka Aburaam, Rubanga ka Isaka kede Rubanga ka Yakobo.” Musa oko umo wange, pien oudo elworo neno Rubanga.

7Di Rwot oko waco be, “Ango atieko neno peko kame jo na tie iye i Misiri. Ango atieko winyo koko kame kitie kede pi jo kame kwao gi bala mabus, ateteni ango angeo can gi. 8Nan ango abino piny pi lako gi ki cing jo me Misiri, kede pi kwanyo gi ki lobo nono di ako tero gi i lobo aber di lac, lobo amio, en lobo kame jo Kanan, jo Kiti, jo Amor, jo Perisi, jo Kibi kede jo Yebu nan bedo iye. 9Koko me ateker me Isirael nan otieko tuno buta; ango atieko neno epone kame jo me Misiri tero gi kede kirac. 10Aso, nan ango atie cwani but Parao me Misiri pi ot kwanyo jo na ki lobo me Misiri.”

11Do Musa oko waco ne Rubanga be, “Ango abedo ngai mio atwero ot but Parao di ako kwanyo jo me Isirael ki Misiri?”

12Rubanga oko dwoko ne be, “Ango abino bedo tie kedi; gianena kame bino nyuto be ango en kame acwai en ine: kame in itieko kwanyo jo ki Misiri, in ibino donyo wora i wi moru noni.”

13- Do Musa oko dwoko be, “Ka ango aoto but jo me Isirael di ako waco negi be, ‘Rubanga ka joakwari wu ocwaa butu,’ di gin kiko penya be, ‘Nyinge ngai?’ Ango abino dwoko negi benyo?”

14- Rubanga oko waco be, “ANGO EN ANGO. Aso, in oti iwace jo me Isirael be, ‘ANGO ATIE ocwaa butu.’ 15Wace jo me Isirael be, ‘Rwot, Rubanga me joakwari wu, Rubanga ka Aburaam, Rubanga ka Isaka kede Rubanga ka Yakobo ocwaa butu.’ Manoni en nyinga i kare dedede; lwak me kare me anyim bino lwonga kamanoni. 16Oti icok karacel joadongo me Isirael di iko waco negi be, Rwot, Rubanga me joakwari gi, Rubanga ka Aburaam, Rubanga ka Isaka kede Rubanga ka Yakobo onyutere buti. Wace gi be ango atieko neno gikame kotie timo negi i Misiri. 17Ango nan atieko moko be ango abino kwanyo gi ki can kame kitie iye i Misiri, di ako tero gi i lobo me jo Kanan, jo Kiti, jo Amor, jo Perisi, jo Kibi kede jo Yebu, en lobo amio. 18Gin kibino winyo dwani, di do in karacel kede joadongo me Isirael ikounu ot but Parao me Misiri di ikounu waco ne be, ‘Rwot, Rubanga me Iburanian onyutere but wa; nan okwai iyei ne wa ooti i wi tim, sapali kame boro mere bino tero ne wa ceng adek, tetekeny ooti omi Rwot Rubanga wa giayala.’ 19Akadi da, ango angeo be Parao me Misiri likame bino yei ne wu ot tuno di kodie tetek. 20Aso, ango abino tic kede twer na di ako bino mino Misiri alola dedede kobedo giaura na kame abino timo kuno, ingei manono en ebino yei ne wu yai. 21- Abino mino cuny jo me Misiri bedo yom i komu, tetekeny kame iyaunu, likame ibinunu yai kede cingu nono. 22Dako acelacel me Isirael bino kwano ngakio mere, kede dako moroni kenekene kame bedo i ot ka ngakio mere, jamini abeco kame kotimo kede siliba kede saabu, kede igoen. Jo me Isirael ko bino ngapo gi nogo ne anyira kede awobe gi, di kiko tero abar me jo Misiri.”

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index