Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:1

Bariɛp bɛ́to Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

1Ɛta Tiófilɔs, ndǔ ɛkáti ɛya ɛnɛ mbɨ, nsɨŋ ɛ̌ti mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛ́n Yesu ákʉ́ nɛ ɛbhɛn yi atɔŋɔ bɛbho mpok yi ábhó bɛtɨk ɛbhi fá amɨk,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index