Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:10

10Báré yɨŋɨ gbɔkɔ́ɔ́ ndǔ yi árɔ̀ŋ amfay. Bápɛ́rɛ ghɔ, bo bati apay nɛ nkú pɛ́pɛ́p amʉɛt báté kɛkwɔt nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index