Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:12

Matías asɔt ɛpok Júdas

(Mt 27.3-10)

12Bǒnto Yesu barɔ yɛ Njiɛ Mɛnɔk Ólif bápɛtnsɛm Yerúsalɛm, nɛkɔ ɛnɛ́n nɛchi mbɔ kilómɛta amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index