Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:13

13Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ arɛ́, bákó amfay ndu mɔ́kɛt amɔt amɛm ɛkɛrɛ́mfáy anɛ bɔ báchɔ̀kɔ nyaka arɛ. Bǒnto bhɔ babhak Píta, nɛ Jɔ̌n, nɛ Jems, nɛ Andru, nɛ Fílip, nɛ Tɔmás, nɛ Batolómio, nɛ Mátio, nɛ Jems mmɔ́ Alfeyɔs, nɛ Símun anɛ achi nyaka ndǔ nkwɔ bo abhɛn mánù ɛ̌ti ɛtɔk ɛyap, nɛ Júdas mmɔ́ Jems.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index