Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:14

14Bɔ mankɛm babhak ɛyɔŋ ɛ́mɔt. Báchyɛ́ mmʉɛt ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛbhʉɛt amɔt chɛchɛm nɛ mbɔk bakoŋo Yesu abhɛn baghɔrɛ́, nɛ María nnɔ Yesu, nɛ bɔ̌máyi abhɛn babhakanɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index