Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:16

16“Bɔ̌ma, mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ̌ti Júdas mmu ákwáká bo mankɛm Yesu bɛbhɔŋ nyaka bɛfu tɛtɛp. Nɔ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákʉ́ nyaka Mfɔ Debhít ándɨ́ŋɨ́ nɛ arɛm bɛ bɛbhɔŋ bɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index