Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:17

17Yí Júdas achí nyaka ndǔ nkwɔ́ ywɛsɛ́ ndu Yesu áyábhɛ́ yi bɛ ankʉ bɛtɨk nɛ bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index