Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:18

18“Júdas atí nɔ́kɔ́ Yesu, asɔt nkáp manoŋ anɛ́ báchyɛ́ yi aku ɛkpɔkɔ́ mmɨk. Nɛ ndǔ ɛkpɔ́kɔ́ mmɨk ɛyɔ, yímbɔŋ akwɛ́n kɛ́bhɛri mɛniɛ bɛ́sɛ́n, mántɛp árɔ́ri amɨk, agú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index