Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:19

19Bǒ mankɛm abhɛn báchí amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm bághók ndak anɛ áfákárí. Ɛ́kʉ́ bábhó bɛ́bhɨ́ŋɨ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́mɨk wu ndǔ ɛyɔŋɔ́tɔk ɛyap bɛ Akɛldáma, nɔ́ chí mmɨkɨ́ manoŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index