Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:2

2kpát bɛ́gháka nywɔp ɛnɛn Mandɛm ákʉ́ yi akó amfay. Ápɛ́rɛ ko amfay, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ yi angati bo abhɛn yi ayabhɛ bɛ mámbák bǒnto bhi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ babhɔŋɔ bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index