Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:20

20“Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Mfɔ Debhít asɨŋɨ amɛm Ɛkáti Bakway bɛ́:

‘Ɛkɛt ɛyi ɛ́ndɔ́p ɛwɔ́,

yɛ̌ mmu kɛ́chɔkɔ amɛm.’

Nɛ Debhít apɛt asɨŋ bɛ,

‘Mmu áchák ánsɔ́t ɛ́pɔ́kɔ́ bɛtɨk ɛyi.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index