Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:21-22

21-22“Ɛ́rɨ yɛ bɛ́ mmu áchák ánchɛ́m nɛ bhɛsɛ bɛ sɛ́ngátí nɔ́kɔ́ bo mbɔ batísiɛ bɛ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Mmu wu abhɔŋ bɛ́bhak chi mmu anɛ achi nyaka ndǔ nkwɔ ywɛsɛ mpok Yesu Acha achi nɛ bhɛsɛ, bɛ́bho mpok Jɔ̌n ájwítí yí bɛghaka nywɔp ɛnɛn yi arɔŋɔ amfay.”

23Nkaysi yap akwɛ́n amʉɛt bo bati apay: Josɛ́f nɛ Matías. Josɛ́f abhɔ́ŋ manyɛ́n áchák ápáy. Nɔ́ chí Jústɔs nɛ Básabas.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index