Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:23

23Nkaysi yap akwɛ́n amʉɛt bo bati apay: Josɛ́f nɛ Matías. Josɛ́f abhɔ́ŋ manyɛ́n áchák ápáy. Nɔ́ chí Jústɔs nɛ Básabas.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index