Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:24

24Mánɨ́k yɛ mmʉɛt bɛ́, “Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ nkaysi yɛ̌ntɨkɨ mmu. Ndǔ bǒbhɛn batí apay, ntɨkɨ mmu ɔ́yábhɛ́

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index