Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:25

25bɛ́ ambak mǔnto ndu bɛtɨk ɛbhɛn ndu bɛsɔt ɛpók Júdas mmú árɔ́ŋɔ́ ɛbhak ɛnɛ́ ɛ́kwáy nɛ yi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index