Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:26

26Bágʉɛ́p yɛ ɛbhaŋa ɛ̌ti bǒbhɛn batí apay. Ɛ́ká Matías. Básɔ́t yɛ Matías báchɛm nɛ nkwɔ bǒnto Yesu bachak batí byó nɛ amɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index