Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:3

3Mpok yi apɛrɛnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, atɔ́ŋ mmʉɛt ntá yap ndǔ bɛyǎ ndɔŋ ndǔ manywɔp bɛsa bɛpay. Bághɔ́ yi kpoŋoroŋ ɛnyu ɛnɛ́ bápú kway mɛmakati bɛ, sayri sayri, apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Apɛt nyaka nsɛm ndǔ nɛpɛ́m antɔŋ nɔkɔ Ɛyɔŋ Mandɛm bɛkʉ bo mándɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ Mandɛm ábhák nɛ bho mbɔ Mfɔ wap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index