Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:4

4Mpok yí ábhʉɛ́t nɛ baghɔkɔ́ bhi aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ fá Yerúsalɛm. Chɔkɔ́ ká noŋ akap anɛ́ Ɛta afyɛ́ bariɛp bɛ́tó mbɔ ɛnyǔ ngátí bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index