Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:5

5Jɔ̌n ájwìti nyaka bo nɛ manyiɛp, kɛ ndǔ mpǎy manywɔp, chɔŋ Mandɛm anjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index