Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:6

6Mpok Yesu achi nɛ bǒnto bábhɛ́p yi bɛ, “Acha, chɔŋ ɔ́nsɔt kɛfɔ Israɛl ɔ́nkɛmɛ ntá yɛsɛ bo Israɛl kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index