Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:7

7Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛriŋɨ mpok anɛ Ɛta afyɛ́ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛmfakari. Ɛta mmu afyɛ́ mpok ndǔ bɛtaŋ ɛbhi kɛ árɨ́ŋɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index