Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:8

8Chɔŋ Mandɛm anchyɛ bhe bɛtaŋ mpok Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ ntá yɛka, mǎmbak yɛ batísiɛ bha amɛm Yerúsalɛm, nɛ atú Judɛ́ya ankɛm, nɛ atú Samária, nɛ ndǔ mmɨk nkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index