Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 1:9

Mandɛm akʉ Yesu akó amfay

(Mk 16.19-20; Lk 24.50-53)

9Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ, Mandɛm asɔt yi apɛtnsɛm amfay. Báte mánjɨŋɨ nɔkɔ yi ndu árɔ̀ŋ. Nɛbháŋ nɛ́kúti yi, bɔ kɛpɛrɛ ghɔ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index