Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:1

Kɔnéliɔs abhɨŋɨ Píta ɛkɛt ɛyi

1Mmufú achí nyaka ɛtɔk Seséria, anɛ aka nnyɛ́n bɛ́ Kɔnéliɔs. Abhak mǔntí ɛ́ká batɛmɛ́ nɛnu Rom bɛsa bɛ́táy. Báré bhɨŋɨ ɛka ɛyɔ bɛ́ Ɛka Itália.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index