Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:10

10Nsay akɛ́m yi, are yáŋ ɛnyɨŋ mɛ́nyiɛ́ mpok anɛ nɛnyíɛ́ nɛbhʉɛt angó, aghɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k ántífú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index