Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:11

11Aghɔ́ bɛ́ nɛbu nɛ́nɛ́nɛ. Ɛnyɨŋɨ́fú ɛ́fú arɛ ɛre sɛp amɨk. Ɛ́bhak mbɔ ntěndɛn nɛgho ɛnɛ́n bákɛ́mɛ́ ndǔ batí yi anwi básɛ̀bhɛ amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index