Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:12

12Mɛnyǔ nnya mɛnkɛm bɛ́bhak ndu ɛnyɨŋ ɛyɔ. Nnya ɛnɛ́ bɛkak mɛnwi ɛbhak arɛ́ nɛ ɛnɛ́ ɛ́sù mɛniɛ amɨk nɛ kɛnɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index