Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:14

14Kɛ Píta akɛmɛ bɛ, “Cháá! Acha mbɨ́kɨ́ re nyiɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛpu pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm wáwák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index