Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:15

15Ɛyɔŋ ɛpɛt ɛtwɔ ntá yí ndɔŋ anɛ ájwí ɛpay bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm akʉ bɛ ɛmbak pɛ́pɛ́p bɛsí bhi, yɛ̌ mmu akɛ rɛm bɛ ɛ́pú pɛ́pɛ́p.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index