Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:16

16Ɛ́fákárí nɔ́kɔ́ ɛnyu yɔ ndɔŋ ɛ́rát, ɛnyɨŋ ɛyɔ ɛ́pɛ́tnsɛm amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index