Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:17

17Ɛnɛ́ Píta abhʉɛ́t bɛyaŋ bɛrɨŋɨ ntí kɛnɔ́ amɨ́k antífú ɛkɔ, bǒ abhɛn Kɔnéliɔs átó, bare bhɛp ɛbhak ɛnɛ Símun áchí. Bárɔ́k kpát báchwɔp ndǔ nyǔbha ɛkɛt ɛnɛ yi achi arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index