Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:19

19Nɛ ɛnɛ́ Píta abhʉɛ́t bɛkáysi kɛnɔ́ ɛkɔ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ arɛm ntá yí bɛ, “Yɨŋɨ́, bǒ batí árát báyàŋ wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index