Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:2

2Kɔnéliɔs abhak mmu anɛ ákɔ́ŋɔ́ baraká Mandɛm nɛ ǎchyɛ̀ nyaka Mandɛm kɛnókó nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm. Abhak mmu anɛ ánɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm mpoknkɛm, anchyɛ nɔkɔ bɛyǎ nɛkwak ntá bo Israɛl abhɛn bachi bachɛ́bhɛ́bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index