Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:20

20Faté, sɛp, dɔ́k áyák nɛ bhɔ nɛ ɔ́kɛ́ chɔnti mpok. Mɛ kɛ ntó bɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index