Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:22

22Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Kɔnéliɔs, mǔnti batɛmɛ́ nɛnu bɛsa bɛ́tay, kɛ ato bhɛsɛ́ ntá yɛ. Achí chak bɛsí Mandɛm nɛ ǎchày Mandɛm. Bo Israɛl mankɛm báchyɛ̀ yi kɛnókó tontó. Ángɛl Mandɛm ághátí yi ántó mámbɨŋɨ wɔ, ɔ́ntwɔ ɛkɛt ɛyi, bɛ angok ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́gháti yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index