Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:23

23Píta asɔt bɔ́ árɔk anywɔ́p nɛ bhɔ.

Nɛ́yí nɔ́kɔ́, Píta afa are rɔ́ŋ nɛ bɔ́. Mbɔk bǒ nkwɔ́ Yesu abhɛn Jopa bárɔ́k nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index