Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:24

24Bákɔ bábhʉrɛ ambi, kɛ nɛ́yí nɔ́kɔ́ báchwɔp Seséria. Kɔnéliɔs anáŋ arɨŋɨ nyaka bɛ́ Píta ǎtwɔ̀. Ató bábhɨŋɨ bǒ nnɛrɛ́kɛt nɛ mamʉɛrɛ bhi. Bɔ́ mankɛm bachɔkɔ mánoŋ nɔkɔ bɔPíta.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index