Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:25

25Nɛchwe Píta áchwe anywɔ́p, Kɔnéliɔs akwɛ́n yi bɛkak, abho bɛ́chyɛ yí kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index