Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:27

27Nɛ ndu bárɛ̀m kɛpɨ nɛ Píta, Píta achwe anywɔ́p, aghɔ́ bɛyǎ bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index